Teken de petitie

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

 

 

ontwerp-zonder-titel-10-.png

Stichting RAVON en Good Fish, de initiatiefnemers van de Power to the Paling-campagne, werken naast de campagne aan een aantal andere projecten om de paling te helpen, met steun van de Nationale Postcode Loterij. Hieronder vind je een overzicht met de belangrijkste projecten.

Glasaalmonitoring

Vrijwilligers bij de glasaalmonitoring. Foto: Iwan Hoving.In de afgelopen jaren hebben honderden vrijwilligers langs de Nederlandse kustlijn intrekkende glasaal geteld (jonge palinkjes die van zee onze binnenwateren in willen zwemmen om op te groeien). Belangrijk werk, want deze data geven ons een goed beeld over hoe het gaat met de soort. De monitoring wordt voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers. Dit gebeurt bij obstakels op de zwemroute, zoals gemalen en sluizen. Hiermee worden deze knelpunten in beeld gebracht zodat waterbeheerders maatregelen kunnen nemen om de intrekmogelijkheden te verbeteren. Op meerdere plaatsen zijn vispassages aangelegd, staan gepland of worden verbeterd.

www.ravon.nl/glasaal

Glasaaldata analyse

Vanuit onze monitoring, monitoring van andere partijen en projecten die in het verleden hebben plaatsgevonden is er een schat aan gegevens over glasaalintrek. Wij hebben in de afgelopen jaren al deze data gebundeld. In 2021 en 2022 vindt een uitgebreide analyse plaats waarbij wordt ingezoomd op betrouwbaarheid, representativiteit en vergelijkbaarheid van data om deze te kunnen gebruiken voor robuuste trendanalyses. Uitbreiding van de analyses en wetenschappelijke borging is tevens mogelijk door een project vanuit het Europees Visserijfonds.

Nieuwe monitoringsmodule voor glasaal en andere trekvissen

Goede data is belangrijk om te bepalen hoe het gaat met de intrek van glasaal. Goed onderzoek aan glasaal vergt veel inzet en een grote steekproef. Om het onderzoek in een stroomversnelling te brengen hebben Vislift en RAVON de krachten gebundeld en een nieuwe monitoringsmodule ontworpen voor glasaal en andere soorten.

Deze module is in 2021 succesvol getest in Zierikzee. Het was mogelijk glasalen automatisch te tellen en met behulp van VIE-tags aanbodschattingen te doen op basis van terugvangsten. De resultaten zijn gepubliceerd in Water Matters editie december 2021.

Campagne Power to the Paling

pttp-linkedin-linkad-1200x627.jpg Naast de projecten die we hebben opgezet om de situatie van de paling in ons land te verbeteren, is aandacht voor de paling vanuit het publiek en de politiek belangrijk. Daar is deze campagne voor: bewustwording van de ernst van het probleem en wat we er aan kunnen doen. Een groot aantal getekende petities is een belangrijk signaal vanuit de samenleving en kan daarbij helpen. Inmiddels hebben al meer dan 41.000 ‘palingsupporters’ de petitie ondertekend.

www.powerpaling.nl

Campagne Power to the Paling (Europa)

De situatie van paling is natuurlijk niet alleen in Nederland penibel; in de rest van Europa is het niet anders. Dat is ook de reden dat wetenschappers van ICES (adviesorgaan van de EU) in 2021 hebben opgeroepen om de palingvisserij helemaal te staken. Analoog aan de Nederlandse campagne hebben we daarom ook in de rest van Europa mensen via social media opgeroepen de petitie te tekenen.

www.powerpaling.nl

Beleidsverandering & Consumentenbewustwording

pttp-9-eu-2-def-1.jpg Binnen dit deelproject zijn de organisaties actief in het druk zetten op de implementatie van Europese afspraken oftewel de beheerplannen van de 22 lidstaten (incl Groot Brittannië), waardoor paling constant op het netvlies staat bij beleidsmakers en belangrijke stakeholders. Ook in de Nederlandse politiek, Nederland heeft immers ook getekend voor een aalbeheerplan. Verder doen we binnen dit deelproject onderzoek naar de toekomst van palingconsumptie. Nu adviseren we geen paling te eten omdat we niet weten of dit duurzaam kan.

Alternatieven voor paling: recepten

recpt.pngOm tijdens de feestdagen een duurzaam alternatief voor paling te bieden, heeft chef Cisco 5 heerlijke “met zonder paling” recepten bereid.

Alle recepten

Passagecheck onderzoek

Onder de noemer ‘Passagecheck’ onderzoeken we vispassages. Onderzoek wijst namelijk uit dat in Nederland ca. 2 van de 3 vispassages helemaal niet werken. Daarnaast hebben we ontdekt dat de vispassages die wel werken, weinig effectief zijn. We hebben verschillende vispassages onderzocht voor glasaal; de effectiviteit bleef vaak steken op slechts enkele of enkele tientallen procenten.

Door onderzoek te doen hoe een passage werkt en welke verbeteringen er mogelijk zijn, streven we in samenwerking met de waterbeheerders naar betere vispassages. We hebben op 13 plaatsen één of meerdere keren uitgebreid onderzoek uitgevoerd in samenwerking met verschillende beroepsvissers. Dit leidt in veel gevallen tot aanpassingen en verbetertrajecten, zoals in Scheveningen. Voor de komende jaren staan er nog vele locaties gepland door goede samenwerking met waterbeheerders.

Aanpak Stroperij

Omdat paling een gewilde consumptievis is, wordt er in Nederland door stropers illegaal op paling gevist. Gelukkig wordt stroperij vaak gemeld (meldpuntvisstroperij.nl) of opgespoord door o.a. de NVWA. Helaas zien wij dat er nog steeds veel illegale fuiken staan en de capaciteit voor opsporing en handhaving kan niet alle stroperij uitbannen. Daarom onderzoeken we in samenwerking met verschillende organisaties hoe groot het stroperij probleem in Nederland is en daarmee hoe groot deze bedreiging is voor de paling. We hebben inmiddels meer dan 100 kilometer water onderzocht op aanwezigheid van fuiken, we troffen er tientallen aan. Door overleg met verschillende instanties willen we zorgen voor betere handhaving.

Illegale handel glasaal

pttp-6-koffer-aaltjes-vliegtuig.jpgGeorganiseerde bendes transporteren glasaal illegaal van de Atlantische kust naar plekken met zwakke controles, waaronder Bulgarije en Marokko. Vanuit daar wordt glasaal in ruimbagage van gewone passagiers het vliegtuig in gesmokkeld. Ook wordt glasaal verstopt tussen andere visproducten die in koelvliegtuigen naar Azië gaan. Omdat het om enorme aantallen gaat, wordt er gesproken van grootste wildlife crime van Europa. De illegale glasaal handel heeft inmiddels de aandacht en hoge prioriteit bij Europol. Verschillende landen werken samen om dit probleem aan te pakken. Binnen dit deelproject doen we onderzoek naar de illegale handel in glasaal. Er wordt in beeld gebracht hoe de illegale handel georganiseerd is en er wordt campagne gevoerd om de controle op de illegale handel in glasaal te verbeteren.

Aalreservaten

pmns3q-b.jpgDe palingstand kan herstellen als genoeg palingen succesvol hun levenscyclus doorlopen en voor nageslacht kunnen zorgen. Omdat paling veel bedreigingen tegenkomt, vinden RAVON en Good Fish het van groot belang dat er ‘Aalreservaten’ worden aangewezen. Zo’n aalreservaat moet aan drie belangrijke voorwaarden voldoen: de paling moet er veilig in én uit kunnen, het leefgebied moet geschikt en schoon zijn (dus geen zware bodemverontreiniging) en de paling kan er opgroeien zonder in een net te zwemmen. Inmiddels zijn er vergaande plannen voor een tweede aalreservaat (het eerste aalreservaat ligt in de Westerwoldse Aa) in Nederland: het gebied rondom de Sloterplas in Amsterdam. Het initiatief is een samenwerkingsverband tussen RAVON, de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (AHV), de gemeente Amsterdam en Waternet.

Power to the Paling Prijs

pttpp-rapp.pngIn Europa liggen honderdduizenden knelpunten voor vismigratie. In het bijzonder Nederland is groot geworden met de aanleg van dammen, sluizen, stuwen en gemalen. Voor de paling betekent dit een ernstige belemmering om leefgebied in en uit te kunnen.

Rapport

Voor de Power to the Palingprijs is voor het eerst grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van al onze wateren voor vis. De analyses namen twee jaar in beslag. Ook de kleinere wateren zijn meegenomen. Wist je bijvoorbeeld dat we in Nederland circa 330.000 kilometer aan slootlengte hebben? In het volledige watersysteem zijn 60.000 potentiele knelpunten meegenomen om het volledige leefgebied van de paling in kaart te brengen. Het rapport kreeg veel landelijke media-aandacht.

Motie

Het onderzoek heeft geleid tot een motie in de Tweede Kamer om het onderhoud aan gemalen te combineren met het beter doorlaatbaar maken voor o.a. paling. Deze motie is bijna unaniem aangenomen en wordt op dit moment verder uitgewerkt.

 

Webinar

Naar aanleiding van het rapport organiseerden we een webinar met lezingen over vispassages en migratieknelpunten voor vis. Waterbeheerders, wetenschappers en beleidsmakers namen deel. We reikten de Palingprijs uit aan het waterschap dat het meeste leefgebied bereikbaar heeft gemaakt voor de paling.

Film: Nederland Onder Water

2020-08-29-rd-mag-40-meerval-6-fc-web-bce19c0843.jpgMede met ondersteuning vanuit het project Red Onze Paling, komt de film Nederland Onder Water tot stand. Hoofdrolspeler in de film is de paling die onze ongekende waternatuur doorkruist. In deze film wordt ook aandacht gegeven aan de problematiek die de paling tegen komt, zoals dammen en sluizen. En wat er gebeurt om paling een handje te helpen, zoals "Paling over de Dijk",  door beroepsvissers.

Foto: Meerval (Blik Onder Water)

Knakaalmonitoring

nb.jpgLangs de grote rivieren worden structureel mechanisch beschadigde palingen gevonden, maar de doodsoorzaak blijft onzeker. Deze knakalen spoelen wijdverbreid en gedurende het hele jaar aan. Sinds eind 2019 voeren Stichting RAVON en Sportvisserij Nederland het knakaal-onderzoek uit, waarbij we onderzoeken welke factoren verantwoordelijk zijn voor de verwonde aangespoelde alen en andere vissen. Verwondingen kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door schoepen van gemalen, vijzels in waterkrachtcentrales en/of scheepsschroeven.
www.ravon.nl/knakaal

Foto: Een aangespoelde knakaal langs de Waal (Niels Brevé).